Rechten van betrokkenen

LinQxx verzamelt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens van natuurlijke personen (klanten, prospects, medewerkers en contactpersonen van leveranciers en partners) in overeenstemming met haar privacybeleid en met de wettelijke rechten van de (natuurlijke) persoon:
 • 1. Recht van inzage (artikel 15 AVG)
  Betrokkenen hebben het recht te weten of hun betreffende persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke.
 • 2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
  Betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. De rectificatie moet meteen plaatsvinden.
 • 3. Recht op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG)
  De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen, onder andere indien: de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • 4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
  Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden.
 • 5. Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (artikel 20 AVG)
  Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.
 • 6. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
  Een betrokkene kan vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van dit recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, als voldaan aan de in de verordening genoemde eisen. Als een betrokkene bezwaar maakt staakt de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.
 • 7. Recht tot het indienen van een klacht (artikel 77 AVG)
  Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door LinQxx dan kunt deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zouden er sterk de voorkeur aan geven dat u uw klacht in ieder geval eerst kenbaar maakt aan LinQxx. Dit kunt u doen door een email te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De klacht zal binnen 14 dagen worden beoordeeld. Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld kunnen weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar. In dat geval heeft u nog steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling ex artikel 22 AVG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door LinQxx.

Belangrijk

Om gebruik te maken van de bovengenoemde rechten kunt u het onderstaande formulier gebruiken. Nadat u het formulier heeft ingevuld kunt u het formulier digitaal verzenden.
Om uw identiteit te controleren is een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs vereist. U moet hierbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Dit doet u gemakkelijk via de deze pagina van de rijksoverheid. De kopie zullen wij na controle van uw identiteit direct vernietigen. Eventuele kosten zoals bijvoorbeeld kopieerkosten, die moeten worden gemaakt om aan uw verzoek te voldoen, zijn voor rekening van de betrokkene.
Text
LinQxx Netwerk Qpinion Hosting Domeinnaam Website Facebook berichtenservice Overige
Recht van inzage (art. 15 Avg) Recht op rectificatie (art. 16 Avg) Recht op gegevenswissing / vergetelheid (art. 17 Avg) Recht op beperking van de verwerking (art. 18 Avg) Recht op overdraagbaarheid / dataportibiliteit (art. 20 Avg) Recht van bezwaar (art. 21 Avg)
(ex-) klant (ex-) werknemer
The maximum file size is 5mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)
Ik ben akkoord met het gebruik van mijn persoonsgegevens voor het verwerken van mijn aanvraag.

Overige

Alle rechten voorbehouden © 2016 - 2021, LinQxx.